Regulamin

Regulamin obowiązujący 24.10.2022

Spis treści:

§1 Definicje
§2 Informacje podstawowe
§3 Warunki realizacji zamówienia
§4 Modyfikacja zamówienia
§5 Dostawa
§6 Płatności
§7 Reklamacje
§8 Zwrot towaru i odstąpienie od umowy
§9 Postanowienia końcowe

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający/Sklep – Anna Bielecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Moon Anna Bielecka, zarejestrowaną pod adresem ul. Na Okrzeszyńcu 21, 44-218 Rybnik, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 642-284-93-24
 2. Strona internetowa: https://opakowania-reklamowe.pl
 3. Główny adres e-mail do kontaktu: info@opakowania-reklamowe.pl
 4. Główny numer telefonu: 601 186 308 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 5. Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca ze sprzedającym Umowę̨ sprzedaży lub osoba fizyczna nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej (zwana także konsumentem), zawierająca ze sprzedającym Umowę̨ sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z działalnością̨ gospodarczą lub zawodową ww. osoby fizycznej.
 6. Produkt/Towar – usługa wyprodukowania przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Klienta rzeczy nieprefabrykowanej, określonej przez Kupującego w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanej z jego osobą, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.
 7. Sklep/Serwis internetowy/System – strona internetowa umożliwiająca zakup Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 8. Pracownicy drukarni/Obsługa klienta/Obsługa serwisu – osoby zatrudnione w firmie właściciela mające wgląd w Zamówienia, historię Zamówień, Pliki oraz dane kontaktowe Klienta w celu prawidłowego przebiegu realizacji Zamówienia.
 9. Strona – Sprzedający lub Kupujący.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i określające istotne jej warunki.
 11. Parametry zamówienia/Parametry produktu – szczegółowe cechy produktu.
 12. Specyfikacja – określone i przyjęte przez firmę Moon zalecane standardy dotyczące:
  • Pre-Press (w tym zalecane parametry Projektów graficznych, przesyłanych przez Klienta w ramach Zamówienia, proces ich przetwarzania – RIPu); Press – procesów druku barwnego i monochromatycznego; Post-Press – wykończenia Produktu na podstawie Zamówienia.
 13. Projekt/Plik – plik graficzny przesyłany za pośrednictwem SKLEPU przez Kupującego w celu wykonania przez Moon Anna Bielecka Towaru na podstawie Zamówienia.
 14. Odpłaty projekt – jest to dodatkowo płatna usługa wykonania pliku graficznego przez Sprzedającego na Zamówienie Kupującego -w wypadku braku własnego projektu.

§2 Informacje podstawowe

Właścicielem Serwisu https://opakowania-reklamowe.pl oraz administratorem danych osobowych jest firma:

Moon Anna Bielecka, z siedzibą: ul. Na Okrzeszyńcu 21, 44-218 Rybnik

NIP 642-284-93-24

Numer kontaktowy: 601 186 308

Główny e-mail kontaktowy: info@opakowania-reklamowe.pl

Numer konta bankowego: NestBank: 82 1870 1045 2078 1067 3364 0001

§3 Warunki realizacji zamówienia

 1. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że jest właścicielem lub posiada odpowiednie licencje umożliwiające mu wykorzystanie Plików graficznych i Projektów w celu zamówienia Produktu w Serwisie https://opakowania-reklamowe.pl.
 2. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że dane osobowe, firmowe podane podczas zamówienia są zgodne z prawdą (dane osobowe są niezbędne do realizacji Zamówienia).
 3. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący, dokonując zakupu za pomocą mechanizmów dostępnych w Serwisie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Produktu, Regulaminie Serwisu oraz określonej w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Moment zawarcia Umowy kupna-sprzedaży następuje podczas potwierdzenia przez Serwis przyjęcia Zamówienia do realizacji, czyli po opłaceniu Zamówienia przez Klienta, akceptacji Plików graficznych wgranych przez Klienta do Systemu i przekazaniu ich do druku przez Pracowników firmy Moon. Potwierdzenie wysyłane jest na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia w Serwisie. Umowa wygasa z chwilą przekazania zamówionego Towaru kurierowi. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu https://opakowania-reklamowe.pl. Podczas składania Zamówienia a przed zakończeniem tego procesu Klient zostaje poinformowany o obowiązku zapłaty.
 4. Zakup w Serwisie możliwy jest po uzupełnieniu danych. Klient powinien wypełnić formularz wpisując w nim odpowiednie dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia zapytania. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu. Dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia oznaczone są symbolem
 5. Aby proces zakupu został zakończony Klient, zaznaczając odpowiednie pola w formularzu, potwierdza, że:
  • zapoznał się i akceptuje Regulamin Serwisu
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji Zamówień
  • został poinformowany, że podanie danych osobowych w celu realizacji jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia.
 6. Zamówień jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówień oraz że Klientowi przysługuje prawo dostępu do nich, możliwości poprawienia i zaprzestania ich przetwarzania.
 7. Ze względu na integrację Serwisu z zewnętrznymi systemami (system płatności elektronicznych , system integracji z kurierem DPD, system integracji z Pocztą Polską) dane wprowadzone przez Klienta mogą być udostępniane w/w podmiotom w celu poprawnej realizacji Zamówienia.
 8. Klient, dobrowolnie zaznaczając odpowiednie, osobne pola w formularzu, potwierdza, że:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email i/lub numer telefonu
  • został poinformowany, że podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, jest dobrowolne oraz że klientowi przysługuje prawo dostępu do nich, możliwości poprawienia i zaprzestania ich przetwarzania
  • do celów statystycznych Klient może zostać proszony także o wypełnienie nieobowiązkowej ankiety.
 9. Akceptując powyższe postanowienia, a tym samym kończąc proces zakupu, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail związanych z realizacją Zamówień i obsługą Sklepu, w tym informacji systemowych zawierających statusy realizacji, wskazówki od Obsługi klienta, kluczowe informacje o zmianach na stronie https://opakowania-reklamowe.pl.
 10. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia jest możliwe, gdy zostały spełnione wszystkie poniższe warunki:
  • Zamówienie w Serwisie zostało złożone poprawnie
  • Dane teleadresowe oraz księgowe nie budzą zastrzeżeń co do ich poprawności
  • Zamówienie zostało opłacone: na rachunek bankowy Serwisu i wpłata została
   zaksięgowana lub Pracownik Drukarni zaakceptował wygenerowane na stronie
   banku potwierdzenie transakcji lub za pomocą systemu płatności elektronicznych
  • Pliki do druku zostały wgrane do Systemu przez Klienta
  • W wypadku usługi odpłatnego projektu został on zaakceptowany
  • Klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia i rozpoczęcia realizacji Zamówienia od Obsługi serwisu poprzez automatyczną wiadomość wysyłaną na adres e-mail klienta.
 11. W szczególnych wypadkach Serwis ma prawo do anulowania Zamówienia o czym informuje Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Do takich przypadków wlicza się sytuacje, w których:
  • Zamówienie nie zostało opłacone przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od
   daty zakupu
  • Klient nie dostarczył prawidłowych Plików do druku w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu lub ostatniej aktualizacji statusu Plików, które zawierały błędy lub/i były niezgodne ze Specyfikacją i nie zostały zaakceptowane przez Pracowników firmy Moon Anna Bielecka
  • W przypadku, w którym z powodów technicznych wyprodukowanie zamówionego Produktu jest niemożliwe lub Produkt końcowy będzie niezgodny z prawem
  • w przypadku, w którym przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych występuje techniczny problem z Zamówieniem, lecz Pracownicy Moon przez utrudniony kontakt z Klientem lub jego brak nie mogą poinformować o problemie lub/i zaproponować rozwiązania
 12. W przypadku, w którym Pracownicy firmy Moon stwierdzą, że dane Klienta, podane podczas rejestracji, zawierają błędy lub są niezgodne z polskim prawem (w tym dane do faktury VAT, dane do wysyłki, nieprawidłowy adres e-mail, nieprawidłowy numer telefonu)
 13. Jeżeli Zamówienie zostało opłacone przez Klienta, lecz zostało anulowane przez Obsługę serwisu, Klient otrzyma zwrot środków. Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Strony ustaliły inaczej.
 14. Serwis nie przystąpi realizacji Zamówienia w przypadku, gdy w Zamówieniu lub Projekcie stwierdzone zostaną błędy uniemożliwiające realizację Zamówienia. Serwis odmówi wyprodukowania Produktu, jeśli Obsługa stwierdzi naruszenie praw autorskich w przesłanych Plikach projektowych lub jeśli materiały przesłane razem z Zamówieniem będą w rażący sposób naruszały polskie prawo lub politykę firmy. W każdym z w/w przypadków Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 15. Każdy Produkt dostępny w Systemie posiada swój czas realizacji. Czas ten liczony jest od kolejnego dnia roboczego po akceptacji Plików i zaksięgowaniu płatności. Do momentu akceptacji Plików i zaksięgowania płatności termin zakończenia Zamówienia jest przybliżony i może ulec zmianie. W tej tabeli przedstawiony jest czas realizacji dla poszczególnych Produktów.
 16. Klient nie ma możliwości podzielenia jednej pozycji w koszyku na kilka Projektów. W tym celu prosimy o dodanie do koszyka kilku Produktów i podłączenie do nich poszczególnych Plików projektowych.
 17. Wszelkie Pliki projektowe przesyłane do Serwisu muszą spełniać wymogi Specyfikacji opisane na stronie: Jak przygotować projekt. Pliki są sprawdzane przez Obsługę klienta i weryfikowane pod kątem poprawności i zgodności ze Specyfikacją/ Wszelkie Pliki przygotowane niezgodnie z wytycznymi mogą zostać wykorzystane do realizacji Zamówienia tylko za pisemną zgodą Klienta wysłaną na adres email:info@opakowania-reklamowe.pl i na jego odpowiedzialność.
 18. Serwis przechowuje Pliki tylko z potwierdzonych Zamówień, tj Zamówień przekazanych do realizacji. Pliki przechowywane są przez minimum 7 dni kalendarzowych od momentu zakończenia realizacji Zamówienia i przekazania go do dostawy.

§4 Modyfikacja zamówienia

 1. Po złożeniu Zamówienia nie ma możliwości jego modyfikacji.
 2. W przypadku pomyłki, podczas składnia zmiany parametrów Zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z działem Obsługi klienta, w celu wyjaśnienia
 3. Modyfikację Zamówienia należy zgłosić NIEZWŁOCZNIE na adres mailowy: info@opakowania-reklamowe.pl

§5 Dostawa

 1. Klient ma możliwość wyboru rodzaju dostawy w koszyku systemowym
 2. Klient po otrzymaniu przesyłki powinien otworzyć ją w obecności kuriera i w przypadku niezgodności zawartości z Zamówieniem lub uszkodzenia przesyłki sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie biuro Obsługi klienta info@opakowania-reklamowe.pl
 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki, osoba odbierająca powinna sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i natychmiast powiadomić Obsługę serwisu poprzez maila: info@opakowania-reklamowe.pl
 4. W przypadku niedostarczenia paczki (zaginięcie paczki w spedycji) Klient powinien zgłosić taki fakt drogą mailową lub telefoniczną:
  tel.: 601 186 308
  e-mail: info@opakowania-reklamowe.pl

§6 Płatności

 1. Głównym sposobem płatności w Serwisie jest system przedpłatowy. Zamówienia nieopłacone pozostają w Systemie ze statusem „oczekuje na opłacenie” i nie są realizowane przez Drukarnię do momentu otrzymania z systemu płatności automatycznego raportu o opłaceniu Zamówienia.
 2. Zwroty środków dokonywane są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Strony ustaliły inaczej.
 3. Strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur na adres e-mail podany przy zamówieniu.

§7 Reklamacje

 1. Warunkiem niezbędnym do obsługi reklamacji jest: dostarczenie do działu Obsługi klienta (na adres: info@opakowania-reklamowe.pl lub ul. Na Okrzeszyńcu 21, 44-218 Rybnik pisma (zgłoszenia reklamacji) określającego przedmiot reklamacji (opis, zdjęcia, filmy itp). W szczególnych przypadkach Klient proszony jest o zwrot całego zamówionego nakładu w celu analizy i stwierdzenia zasadności reklamacji. Wszelkie reklamacje zostają rozpatrzone w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia
 2. Reklamacją nie podlegają błędy w projekcie które wykonał klient lub gdy klient zaakceptował projekt z błędami.

§8 Zwrot towaru i odstąpienie od umowy

 1. Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego www.opakowania-reklamowe.pl nie podlegają Prawu do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Towary te są produkowane w pojedynczych partiach na indywidualne zamówienie i według indywidualnych ustaleń z Klientem (produkcja dedykowana dla zamawiającego z Projektów przesłanych przez zamawiającego). Z tego tytułu Towary nie podlegają przepisom mówiącym o możliwości zwrócenia towarów zamówionych na odległość w ciągu 14 dni od daty zakupu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje następujące wyjątki od prawa odstąpienia od umowy: prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§9 Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku powstania sytuacji, w której wyprodukowanie zamówionego Produktu jest niemożliwe z powodów technicznych lub kiedy Obsługa drukarni stwierdzi, iż Produkt końcowy będzie odbiegał lub będzie niezgodny z zamawianym Towarem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.O każdorazowej zmianie Regulaminu wszyscy Klienci Serwisu zostaną powiadomieni nie później niż 7 dni przed wejściem Regulaminu w życie.
 3. Ochrona danych osobowych Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2022 r.