Polityka prywatności

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 Rodo)

Moon Anna Bielecka przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Jednym z podstawowych obowiązków Moon Anna Bielecka jest realizacja – wobec osób, których dane przetwarzamy –  obowiązku informacyjnego. Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Ich przekazanie jest konieczne dla prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia oraz realizacji umowy. Będą one przetwarzane przez firmę Moon Anna Bielecka w celu:

– realizacji świadczonych przez Moon Anna Bielecka usług lub sprzedaży produktów,

–   realizacji obowiązków nałożonych na Moon Anna Bielecka przepisami prawa w tym, do celów podatkowych i rachunkowych monitorowania wiarygodności płatniczej kontrahentów oraz dochodzenia roszczeń,

–  realizacji własnych celów statystycznych i analitycznych,

– prowadzenia działań marketingowych dla własnych usług i produktów,

–  zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie prowadzonej działalności gospodarczej,

-przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz dowodowych.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 20 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Moon Anna Bielecka wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Informacje podawane w przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą (art. 14 Rodo)

Twoje dane osobowe przekazane zostały nam przez Twojego pracodawcę lub podmiot, z którym łączy Cię stosunek prawny skutkujący Twoim udziałem w kontaktach pomiędzy Moon Anna Bielecka a jej kontrahentem. Moon Anna Bielecka przetwarza następujące kategorie danych, których zakres uwarunkowany jest zakresem danych udostępnionych nam przez podmiot, w imieniu którego działasz: imię i nazwisko, dane teleadresowe, stanowisko, informacja o działaniu w imieniu kontrahenta Moon Anna Bielecka

Twoje dane przetwarzane będą przez firmę Moon Anna Bielecka w celu:

– wykonania umowy zawartej przez Moon Anna Bielecka lub prowadzenia negocjacji przed zawarciem umowy,

– przechowywania danych dla celów archiwalnych, dowodowych lub dochodzenia roszczeń,

– prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 20 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Moon Anna Bielecka wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność Twoich danych do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Twoje dane są również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Moon Anna Bielecka jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów, takich jak na przykład: zapewnienie bezpieczeństwa, dochodzenie roszczeń, ochrona przed próbą oszustwa lub marketing bezpośredni.

Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty:

– wspierające nas w realizacji świadczonej dla Ciebie usługi, na przykład firma spedycyjna dostarczająca zamówione przez Ciebie prace lub towar,

– realizujące dla nas działania marketingowe, serwisujące nasz system informatyczny, wspierające nas w monitorowaniu wiarygodności płatniczej kontrahentów i dochodzeniu roszczeń,

– wspierające nas w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na przykład biegły rewident lub podmiot archiwizujący i niszczący dokumentację zawierającą dane osobowe.

Przysługuje Ci prawo żądania od Monn Anna Bielecka dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres firmy lub e-mail: info@opakowania-reklamowe.pl


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6.1b) Rodo ze względu na niezbędność Twoich danych do wykonania umowy, której stroną jest Moon Anna Bielecka art. 6.1c) Rodo albowiem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Moon Anna Bielecka oraz art. 6.1.f) Rodo ponieważ Moon Anna Bielecka przetwarza dane do realizacji prawnie uzasadnionych interesów, takich jak na przykład dochodzenie roszczeń czy marketing produktów lub usług własnych.

Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty wspierające nas w realizacji świadczonej umowy, na przykład firma spedycyjna, firmy świadczące obsługę systemu informatycznego, utylizujące dokumentację zawierającą dane osobowe oraz biegły rewident badający dokumentację finansową Moon Anna Bielecka

Przysługuje Ci prawo żądania od Moon Anna Bielecka dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres spółki lub e-mail: info@opakowania-reklamowe.pl